Belg@store
Algemene verkoopsvoorwaarden
Algemeen

De hierna beschreven algemene voorwaarden gelden voor alle verkopen die via de internetsites van de BELG@STORE S.P.R.L.(BELG@STORE S.P.R.L., Rue du Tombeux 35A, B-4801 Stembert, www.belgastore.com) worden gesloten. BELG@STORE behoudt zich het recht voor om deze op de BELG@STORE-internetsites beschikbare algemene voorwaarden op om het even welk ogenblik te wijzigen. In dit geval wordt de internetgebruiker via de BELG@STORE -internetsites van deze wijziging op de hoogte gebracht. De algemene voorwaarden die op een verkoop van toepassing zijn, zijn in elk geval deze die op het ogenblik van het sluiten van de verkoop op de BELG@STORE-internetsites aanwezig zijn.

Verkoop

De op de BELG@STORE-sites beschreven producten en diensten worden te koop aangeboden aan natuurlijke personen die in EEG verblijven. Ze worden aangeboden , ofwel door de BELG@STORE in welk geval BELG@STORE de verkoper is, ofwel door een andere vennootschap van BELG@STORE of door een derde vennootschap in welk geval BELG@STORE slechts optreedt als tussenpersoon in naam en voor rekening van die vennootschap.

De verkoop is afgesloten van zodra BELG@STORE de bestelling ontvangt maar onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid in voorraad van het verkochte product en van de geldigheidsduur van het aanbod. De bestelling zoals die door BELG@STORE ontvangen wordt, levert het bewijs van het bestaan en de inhoud van de door de consument geplaatste bestelling, tenzij de consument het tegendeel bewijst.

De consument ontvangt binnen de 24 uur na het doorgeven van zijn bestelling een elektronische mail waarin BELG@STORE de ontvangst van de bestelling bevestigt. Als deze termijn verstreken is, wordt de bestelling als niet ontvangen beschouwd en wordt het contract geacht niet te zijn tot stand gekomen. In dit geval heeft de consument het recht om onmiddellijk terugbetaald te worden voor alle bedragen die hij eventueel reeds heeft betaald.

Indien BELG@STORE niet in staat is de bestelling uit te voeren, verbindt ze zich ertoe de cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen en de reeds gestorte bedragen terug te betalen.

Leveringstermijn

Wat de op de BELG@STORE-internetsites aangeboden producten betreft, verbindt de verkoper zich ertoe de bestelde goederen te leveren binnen een termijn van 30 dagen die ingaat op de dag na de datum waarop de koper zijn bestelling heeft doorgegeven. Zo niet heeft de koper het recht om, de bestelling te annuleren en terugbetaling te bekomen.

Wat de op de BELG@STORE-internetsites aangeboden diensten betreft, verbindt de verkoper zich ertoe bij hun bestelling het contract uit te voeren binnen een termijn van 30 dagen te ingaand op de dag na de datum waarop de koper zijn bestelling heeft doorgegeven of desgevallend op de datum die op het elektronisch bestelformulier gepreciseerd is en die eventueel na de termijn van 30 dagen kan vallen. Indien die termijn overschreden wordt, heeft de koper het recht om de bestelling te annuleren en terugbetaling te bekomen van alle gestorte bedragen.

Prijs

Alle op de BELG@STORE -internetsites vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro en inclusief alle taksen. De vermelde verzendingskosten zijn altijd ten laste van de koper.

Betaling

Om de verkoop te bevestigen, moet de koper één van de op de BELG@STORE-internetsites beschreven betalingswijzen aanvaarden.

De geleverde goederen blijven de exclusieve en onvervreemdbare eigendom van de verkoper tot op het ogenblik waarop de koper alle bedragen heeft vereffend die hij aan de verkoper verschuldigd is, ingevolge bestellingen die hij via de BELG@STORE-internetsites heeft geplaatst. Zodra de goederen aan de koper zijn geleverd, draagt deze evenwel alleen de risico's van verlies of beschadiging van de goederen.

Recht om van de aankoop af te zien

Zowel voor de producten en de diensten verkocht door BELG@STORE als voor de deze die verkocht worden door derde vennootschappen met de bemiddeling van BELG@STORE , heeft de consument het recht om aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de datum van levering van het product of van het sluiten van de dienstovereenkomst.

Hij oefent dit recht uit door het zenden van een eenvoudige brief via de post, aan het volgende adres:

BELG@STORE S.P.R.L.
Rue du Tombeux 35A
B-4801 Stembert

In dit geval dient de koper eveneens de goederen in hun oorspronkelijke staat en op zijn kosten naar het bovenstaande adres terug te zenden.

De consument beschikt evenwel niet over het recht om van de aankoop af te zien voor de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument begonnen is vóór het einde van de hiervoor genoemde verzakingstermijn van zeven werkdagen, of van de levering van producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen. De consument kan zijn verzakingsrecht ook niet uitoefenen voor de levering van audio- of video-opnamen of computerprogrammatuur waarvan de verzegeling door hem is verbroken.

Wanneer de koper zijn recht om van de aankoop af te zien uitoefent betaalt de verkoper hem alle reeds betaalde sommen terug, zonder kosten en binnen de 30dagen volgend op de ontvangst van zijn notificatie.

Waarborg na levering aan de koper

Als de koper vaststelt dat een product verborgen of zichtbare gebreken vertoont, kan hij dat product eveneens naar het hiervoor vermelde adres (BELG@STORE S.P.R.L., Rue du Tombeux 35A, B-4801 Stembert) terugzenden, binnen een termijn van 7 dagen na de levering indien het een zichtbaar gebrek betreft en binnen de 30 dagen na de levering indien het een verborgen gebrek betreft.

Bij gebrek aan een uitdrukkelijke andersluidende bepaling, worden de producten en diensten die BELG@STORE als tussenpersoon in naam en voor rekening van derden verkoopt, zonder waarborg en zonder aansprakelijkheid vanwege BELG@STORE geleverd, behalve indien BELG@STORE , op het ogenblik van de verkoop, op de hoogte is van de verborgen gebreken of een zware of opzettelijke fout heeft begaan.

Wanneer de koper voor door BELG@STORE verkochte producten beroep doet op de garantie voor verborgen of zichtbare gebreken, betaalt BELG@STORE hem zonder kosten de reeds ter betaling gestorte bedragen terug binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van zijn notificatie.

Opmerkingen, vragen en klachten

Alle vragen, opmerkingen en klachten i.v.m. de online winkels BELG@STORE kunnen via de BELG@STORE-internetsites worden verzonden of per brief aan het hierna vermelde adres:

BELG@STORE S.P.R.L.
Rue du Tombeux 35A
B-4801 Stembert

Andere beschikkingen

De Belgische wet is van toepassing.
Bij een eventueel geschil over de toepassing, interpretatie of uitvoering van het contract zijn de Belgische hoven en rechtbanken bevoegd.

De eventuele ongeldigheid van de een of andere bepaling in deze algemene voorwaarden zal geen enkele invloed hebben op de geldigheid, de draagwijdte en het bindend karakter van de overige bepalingen van deze de algemene voorwaarden.

De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden onverminderd de van toepassing zijnde wettelijke of reglementaire, dwingende bepalingen of bepalingen van openbare orde.

Copyright © januari 2010, BELG@STORE S.p.r.l.
Algemene voorwaarden  - Informatie over de verkoper  -  Administratie identificatie
Powered by KelCommerce  -  Een e-shop openen?
Frans Nederlands